2.2.08

Πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον

Αριθμ. Η.Π. 11764/653 (ΦΕΚ Β΄ 327/17.03.2006)
Πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά με το
περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/4/ΕΚ "για την
πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της
οδηγίας 90/313/ ΕΟΚ" του Συμβουλίου. Αντικατάσταση της υπ' αριθμ.
77921/1440/1995 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 795)


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΡΓΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/1992 ''Κύρωση Συνθήκης για την Ευρ. Ένωση ...'' (ΦΕΚ 136/Α΄/1992) και τις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ. 1ζ και 2) του ν. 1338/1983 ''Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου'' (ΦΕΚ Α΄ 34/1983), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 ''Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρ. Τράπεζας Επενδύσεων κ.λπ.'' (ΦΕΚ Α΄ 70/1984) και του άρθρου 65 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101/1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2690/1999 " Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" (Α΄45), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 8 (παρ. 2) του ν. 2880/2001 (Α΄9) και του άρθρου 11 (παρ. 2) του ν. 3230/2004 (Α΄44).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1943/1991 "Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού και άλλες συναφείς διατάξεις" (Α΄50), όπως οι παράγραφοι 10 και 13 αυτού τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου δευτέρου (παρ. 2β) του ν. 2690/1999 (Α΄45) και η παράγραφος 7 του ίδιου άρθρου από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3242/2004 (Α΄102).

4. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/ΟΙΚ/17170/ 2004 κοινή υπουργική απόφαση "Τρόπος καταβολής αποζημίωσης πολιτών για τη μη τήρηση προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων από τη Διοίκηση" (Β΄1226).

5. Τις διατάξεις του ν. 2218/1994 "Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α΄ 90/1984), όπως συμπληρώθηκε με το ν. 2240/1994 "Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση κ.ά." (ΦΕΚ Α΄ 153/1994).

6. Την οδηγία 2003/4/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2003 "για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ" (ΕΕL 41/26/14.2.2003).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 "Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (Α΄ 98).

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:Άρθρο 1

Σκοπός


Με την παρούσα απόφαση αποσκοπείται η αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 77921/1440/1995 κοινής υπουργικής απόφασης "Ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες αρχές για πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον" (Β΄795) και η συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/4/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2003 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων "για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου" που έχει δημοσιευθεί στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕL 41/26/14.2.2003), ώστε με τον καθορισμό των
βασικών μέτρων όρων και διαδικασιών :

α) να κατοχυρώνεται το δικαίωμα πρόσβασης στις περιβαλλοντικές πληροφορίες που κατέχουν οι δημόσιες αρχές ή για λογαριασμό των δημόσιων αρχών και να προσδιορίζονται οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις καθώς και οι πρακτικές ρυθμίσεις για την άσκηση του δικαιώματος αυτού

β) να διασφαλίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση, οι περιβαλλοντικές πληροφορίες διατίθενται σταδιακά και διαδίδονται στο κοινό, προκειμένου να επιτυγχάνεται η ευρύτερη δυνατή συστηματική διάθεση και διάδοσή τους στο κοινό, με τη χρήση ιδίως της τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών μέσω υπολογιστή ή/και με την ηλεκτρονική τεχνολογία, εφόσον υπάρχουν.


Άρθρο 2

Ορισμοί


Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης νοούνται ως:

1. "Περιβαλλοντική πληροφορία": οποιαδήποτε πληροφορία σε γραπτή, οπτική, ακουστική, ηλεκτρονική ή άλλη υλική μορφή, σχετικά με:

α) την κατάσταση των στοιχείων του περιβάλλοντος, όπως ο αέρας και η ατμόσφαιρα, το νερό, το έδαφος, το χώμα, τα τοπία και οι φυσικές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υδροβιότοπων, των παράκτιων και των θαλάσσιων περιοχών, η βιοποικιλότητα και τα στοιχεία της, συμπεριλαμβανομένων των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, και η αλληλεπίδραση μεταξύ των στοιχείων αυτών•

β) παράγοντες, όπως οι ουσίες, η ενέργεια, ο θόρυβος, οι ακτινοβολίες ή τα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων των ραδιενεργών αποβλήτων, οι εκπομπές, οι απορρίψεις και άλλες εκχύσεις στο περιβάλλον, που επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος που αναφέρονται στο εδάφιο α.

γ) μέτρα (συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών μέτρων), όπως οι πολιτικές, η νομοθεσία, τα σχέδια, τα προγράμματα, οι περιβαλλοντικές συμφωνίες και οι δραστηριότητες που επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν τα στοιχεία και τους παράγοντες που αναφέρονται στα εδάφια α και β, καθώς και μέτρα ή δραστηριότητες που αποσκοπούν στην προστασία των ως άνω στοιχείων•

δ) εκθέσεις για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας•

ε) αναλύσεις κόστους ωφέλειας και άλλες οικονομικές αναλύσεις και παραδοχές
χρησιμοποιούμενες στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και των μέτρων που αναφέρονται στο εδάφιο γ και

στ) την κατάσταση της ανθρώπινης υγείας και ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης ρύπανσης της τροφικής αλυσίδας, τις συνθήκες της ανθρώπινης διαβίωσης, τις τοποθεσίες και τα οικοδομήματα πολιτισμικού ενδιαφέροντος στο μέτρο που επηρεάζονται ή ενδέχεται να επηρεασθούν από την κατάσταση των στοιχείων του περιβάλλοντος που αναφέρονται στο εδάφιο α ή, μέσω των στοιχείων αυτών, από τα θέματα που αναφέρονται στα εδάφια β και γ.

2. "Δημόσια αρχή":

α) η Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, οι δημόσιες υπηρεσίες, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων συμβουλευτικών φορέων, σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο•

β) οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκτελεί δημόσια διοικητικά καθήκοντα δυνάμει του εθνικού δικαίου (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου ΝΠΙΔ), συμπεριλαμβανομένων ειδικών αρμοδιοτήτων, δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών σχετικών με το περιβάλλον και

γ) οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί καθήκοντα ή αρμοδιότητες δημόσιας αρχής, ή παρέχει δημόσιες υπηρεσίες, σχετικά με το περιβάλλον, υπό τον έλεγχο φορέα ή προσώπου που εμπίπτει στα εδάφια α ή β, εξαιρουμένων των οργάνων που ασκούν δικαστική ή νομοθετική εξουσία.

3. "Πληροφορίες που κατέχει δημόσια αρχή": περιβαλλοντικές πληροφορίες που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιας αρχής, οι οποίες προέρχονται ή λαμβάνονται από την εν λόγω αρχή.

4. "Πληροφορίες που κατέχονται για λογαριασμό δημόσιας αρχής": περιβαλλοντικές πληροφορίες οι οποίες βρίσκονται στην υλική κατοχή φυσικού ή νομικού προσώπου για λογαριασμό δημόσιας αρχής.

5. "Αιτών": το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ζητεί περιβαλλοντικές
πληροφορίες.

6. "Κοινό": ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή πρακτικές, οι ενώσεις, οι οργανώσεις εκπροσώπησής τους.


Άρθρο 3

Διαδικασία άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης σε πληροφορίες

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα ύστερα από γραπτή αίτησή του στις δημόσιες αρχές να λαμβάνει γνώση ή /και να ζητά τη χορήγηση πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον χωρίς να επικαλείται την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος.

2. H δημόσια αρχή προς την οποία υποβάλλεται η αίτηση, χορηγεί στον αιτούντα
απόδειξη παραλαβής στην οποία περιλαμβάνεται ο οικείος αριθμός πρωτοκόλλου, ηπροθεσμία εντός της οποίας υφίσταται η υποχρέωση για παροχή πληροφοριών καθώς και η επισήμανση της δυνατότητας άσκησης των δικαιωμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 6.

3. Οι δημόσιες αρχές με την επιφύλαξη του άρθρου 4 και λαμβάνοντας υπόψη τυχόν προθεσμίες που θέτει ο αιτών, υποχρεούνται να απαντούν εγγράφως στις αιτήσεις και να παρέχουν τις αιτούμενες πληροφορίες που κατέχονται από τις ίδιες ή για λογαριασμό τους μέσα σε προθεσμία:

α) είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής αίτησης

β) δύο (2) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης, εάν, λόγω του όγκου και της πολυπλοκότητας των αιτουμένων πληροφοριών, δεν καθίσταται δυνατόν να τηρηθεί η αναφερόμενη στο εδάφιο α προθεσμία των 20 ημερών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο αιτών ενημερώνεται το ταχύτερο δυνατόν, και οπωσδήποτε πριν από τη λήξη της προθεσμίας των 20 ημερών, για οποιαδήποτε τυχόν παράταση καθώς και για τους λόγους που την υπαγορεύουν.
Υπέρβαση των προθεσμιών της παραγράφου αυτής συγχωρείται σε περίπτωση ανωτέρας βίας, καθώς και όταν ο αιτών επικαλείται τη συνδρομή γεγονότων γνωστών στη δημόσια αρχή.

4. Αν η αίτηση υποβληθεί σε αναρμόδια αρχή, η αρχή αυτή οφείλει, μέσα σε τρεις (3) ημέρες να την διαβιβάσει στην αρμόδια και να γνωστοποιήσει τούτο στον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία αρχίζει από τότε που περιήλθε η αίτηση στην αρμόδια αρχή. Για υποθέσεις αρμοδιότητας περισσοτέρων αρχών, οι προθεσμίες της παραγράφου 3 παρατείνονται κατά οκτώ (8) ακόμη ημέρες.

5. Εάν κάποιο αίτημα δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, ειδικά αιτιολογημένης, η αρμόδια αρχή οφείλει, μέσα σε τρεις (3) ημέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας, να γνωστοποιήσει εγγράφως στον αιτούντα :α) τους λόγους της καθυστέρησης, β) τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την υπόθεση για την παροχή των πληροφοριών και γ) κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία.

6. Σε περίπτωση που η αίτηση διατυπώνεται κατά τρόπο υπερβολικά αόριστο, η δημόσια αρχή ζητά από τον αιτούντα, το συντομότερο δυνατό, και το αργότερο εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 3 εδάφιο α, να διευκρινίσει την αίτηση και του παρέχει τη συνδρομή της προς τούτο, π.χ. παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη χρησιμοποίηση των δημόσιων αρχείων που αναφέρονται στο εδάφιο γ της παραγράφου 9. Οι δημόσιες αρχές δύνανται, κατά περίπτωση, να απορρίπτουν αιτιολογημένα την αίτηση δυνάμει της παραγράφου 1 (εδάφιο α) του άρθρου 4.

7. Εάν ο αιτών ζητά από δημόσια αρχή περιβαλλοντικές πληροφορίες με συγκεκριμένη μορφή ή μορφότυπο (συμπεριλαμβανομένων των αντιγράφων), η δημόσια αρχή ικανοποιεί το αίτημά του, εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες:

α) είναι ήδη προσιτές στο κοινό με άλλη μορφή ή μορφότυπο, ιδίως δυνάμει του άρθρου 7, που καθιστά εύκολη την πρόσβαση των αιτούντων, ή

β) κρίνεται εύλογο για τη δημόσια αρχή να χορηγήσει τις πληροφορίες αυτές με άλλη μορφή ή μορφότυπο, οπότε οφείλει να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους τις παρέχει με τη συγκεκριμένη μορφή ή μορφότυπο.

Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, οι δημόσιες αρχές καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε οι περιβαλλοντικές πληροφορίες που κατέχονται από τις ίδιες ή για λογαριασμό τους να παρέχονται με μορφή ή μορφότυπο που επιτρέπει την εύκολη αναπαραγωγή και πρόσβαση με τεχνολογίες επικοινωνιών μέσω υπολογιστή ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Οι λόγοι για τους οποίους απορρίπτεται εν όλω ή εν μέρει το αίτημα παροχής των πληροφοριών αυτών, με τη μορφή ή το μορφότυπο που ζητήθηκε, γνωστοποιούνται στον αιτούντα εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 3 εδάφιο α.

8. Το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες ασκείται με επιτόπια μελέτη ή με τη χορήγηση αντιγράφου εκτός εάν η αναπαραγωγή του μπορεί να βλάψει το πρωτότυπο. Η σχετική δαπάνη αναπαραγωγής βαρύνει τον αιτούντα, με την επιφύλαξη εφαρμογής του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης.

9. Για την ευχερή άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης:

α) οι υπάλληλοι οφείλουν να υποστηρίζουν το κοινό στην αναζήτηση πρόσβασης σε πληροφορίες•

β) οι κατάλογοι των δημόσιων αρχών πρέπει να είναι προσιτοί στο κοινό και

γ) οι δημόσιες αρχές υποχρεούνται να προβαίνουν στις αναγκαίες πρακτικές
ρυθμίσεις όπως:

στον καθορισμό των υπευθύνων ενημέρωσης,

στην καθιέρωση και διατήρηση χώρων για την εξέταση των αιτούμενων πληροφοριών,

στη δημιουργία μητρώων ή καταλόγων περιβαλλοντικών πληροφοριών που κατέχουν οι αρχές αυτές ή των κέντρων ενημέρωσης, με σαφείς αναφορές για το πού μπορούν να βρεθούν οι πληροφορίες αυτές.

Οι δημόσιες αρχές ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο το κοινό σχετικά με τα δικαιώματά του σύμφωνα με την παρούσα απόφαση και παρέχουν στον κατάλληλο βαθμό, πληροφορίες, καθοδήγηση και συμβουλές.


Άρθρο 4

Προϋποθέσεις απορρίψεων αιτήσεων Εξαιρέσεις

1. Η αρμόδια αρχή προς την οποία υποβάλλεται η αίτηση έχει τη δυνατότητα απόρριψης της αίτησης για παροχή περιβαλλοντικών πληροφοριών όταν η αίτηση:

α) είναι εμφανώς παράλογη ή διατυπώνεται κατά τρόπο υπερβολικά αόριστο λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 3 (παρ. 6), είναι ακατάληπτη, προδήλως αβάσιμη ή επαναλαμβάνεται κατά τρόπο καταχρηστικό.

β) αφορά ημιτελές υλικό ή ημιτελή έγγραφα και δεδομένα. Στη περίπτωση αυτή η δημόσια αρχή αναφέρει το όνομα της αρχής που ετοιμάζει το υλικό και τον εκτιμώμενο χρόνο που χρειάζεται για την ολοκλήρωσή του.

γ) αφορά εσωτερικές επικοινωνίες ανακοινώσεις των δημόσιων αρχών λαμβανομένου υπόψη του δημόσιου συμφέροντος που εξυπηρετείται από τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών αυτών.

2. Οι δημόσιες αρχές μπορούν να απορρίψουν τις αιτήσεις για περιβαλλοντικές πληροφορίες εάν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών αυτών θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά:

α) τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των συνόδων του Υπουργικού Συμβουλίου και των διαδικασιών των δημόσιων αρχών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

β) τις διεθνείς σχέσεις, τη δημόσια ασφάλεια ή την εθνική άμυνα•

γ) τη λειτουργία της δικαιοσύνης, την δυνατότητα κάθε προσώπου για δίκαιη δίκη ή τη δυνατότητα μιας δημόσιας αρχής να διεξαγάγει έρευνα ποινικού ή πειθαρχικού χαρακτήρα•

δ) τον εμπιστευτικό χαρακτήρα εμπορικών ή βιομηχανικών πληροφοριών, όταν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, προκειμένου να προστατευθεί θεμιτό οικονομικό συμφέρον, συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου συμφέροντος για την τήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των στατιστικών στοιχείων και του φορολογικού απορρήτου•

ε) τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας•

στ) τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων ή/και αρχείων που αφορούν φυσικό πρόσωπο όταν το εν λόγω πρόσωπο δεν έχει συναινέσει στην δημοσιοποίηση των πληροφοριών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις

ζ) τα συμφέροντα προστασίας οιουδήποτε προσώπου το οποίο έχει δώσει τις αιτούμενες πληροφορίες εθελουσίως χωρίς να του επιβάλλεται ή να είναι δυνατό να του επιβληθεί νομική υποχρέωση, εκτός εάν το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει συναινέσει στην δημοσιοποίηση των εν λόγω πληροφοριών•

η) την προστασία του περιβάλλοντος στο οποίο αναφέρονται οι ως άνω πληροφορίες, όπως ο εντοπισμός σπάνιων ειδών.

3. Οι λόγοι απόρριψης που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 ερμηνεύονται συσταλτικά, λαμβανομένου υπόψη, για τη συγκεκριμένη περίπτωση, του δημόσιου συμφέροντος που εξυπηρετεί η δημοσιοποίηση των πληροφοριών. Σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, το δημόσιο συμφέρον που εξυπηρετεί η δημοσιοποίηση των πληροφοριών σταθμίζεται συγκριτικά προς το συμφέρον που εξυπηρετεί η άρνηση. Οι δημόσιες αρχές δεν μπορούν, δυνάμει της παραγράφου 2 εδάφια α), δ), στ), ζ) και η), να προβαίνουν στην απόρριψη αιτήσεων που αφορούν πληροφορίες σχετικά με εκπομπές στο περιβάλλον.

Για την εφαρμογή του εδαφίου στ) της παραγράφου 2, οι δημόσιες αρχές μεριμνούν για την τήρηση των απαιτήσεων των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α΄50), που έχει εκδοθεί σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

4. Τα Υπουργεία Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και ΠΕΧΩΔΕ μπορούν να καταρτίζουν κατάλογο κριτηρίων, προσπελάσιμο από το κοινό, βάσει των οποίων η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίζει τον τρόπο εξέτασης των αιτήσεων.

5. Περιβαλλοντικές πληροφορίες που κατέχονται από τις δημόσιες αρχές ή για λογαριασμό τους και οι οποίες έχουν ζητηθεί από τον αιτούντα, παρέχονται εν μέρει όταν είναι δυνατόν να διαχωρισθούν οι πληροφορίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 εδάφια δ) και ε) ή της παραγράφου 2 από το υπόλοιπο των αιτούμενων πληροφοριών.

6. Η άρνηση παροχής, συνολικά ή εν μέρει, των αιτούμενων πληροφοριών κοινοποιείται στον αιτούντα εγγράφως ή ηλεκτρονικά, εντός της προθεσμίας του άρθρου 3 παράγραφος 3 εδάφιο α) ή, κατά περίπτωση, εδάφιο β). Η κοινοποίηση πρέπει να αναφέρει τους λόγους της απόρριψης και να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη ένδικη προστασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 της παρούσας απόφασης.


Άρθρο 5

Τέλη

1. Η πρόσβαση στα δημόσια αρχεία ή καταλόγους που καταρτίζονται και τηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 9 και η επιτόπια εξέταση αιτούμενων πληροφοριών είναι δωρεάν.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Οικονομίας και Οικονομικών είναι δυνατόν να επιβληθούν τέλη για την παροχή περιβαλλοντικών πληροφοριών. Τα τέλη αυτά δεν θα υπερβαίνουν ένα εύλογο ποσό.

3. Σε περίπτωση επιβολής τέλους, οι δημόσιες αρχές δημοσιεύουν και διαθέτουν στους αιτούντες πίνακα αυτών των τελών καθώς και πληροφορίες όσον αφορά τις συνθήκες υπό τις οποίες ένα τέλος μπορεί να επιβληθεί ή να αρθεί.


Άρθρο 6

Ένδικη προστασία

Σε περίπτωση που ο αιτών θεωρεί ότι η δημόσια αρχή α) αγνόησε την αίτησή του για παροχή πληροφοριών, λόγω παρέλευσης των προθεσμιών της παραγράφου 3 του άρθρου 3 (έμμεση απόρριψη), ή β) απέρριψε την αίτησή του αδικαιολόγητα (πλήρως ή εν μέρει) ή γ) απάντησε πλημμελώς ή δ) δεν αντιμετώπισε το αίτημά του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, δικαιούται:

1) Να ασκήσει το δικαίωμα αποζημίωσης, λόγω υπέρβασης των προθεσμιών που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 (έμμεση απόρριψη), ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής της παραγράφου 13 του άρθρου 5 του ν. 1943/1991 όπως ισχύει, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 7, 8, 9 και 10 του εν λόγω άρθρου, όπως ισχύουν.

2) Να ασκήσει αγωγή αποζημίωσης ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου σύμφωνα με τις περί αστικής ευθύνης διατάξεις. Το δικαίωμα αυτό έχουν και οι τρίτοι οι οποίοι ενδεχομένως ζημιώνονται από τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών.

3) Να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής της παραγράφου 13 του άρθρου 5 του ν. 1943/1991 όπως ισχύει, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 7, 8, 9 και 10 του εν λόγω άρθρου, όπως ισχύουν, για την τροποποίηση ή επανεξέταση των πράξεων ή παραλείψεων της δημόσιας αρχής.

3.1) Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση στον αιτούντα της απάντησης της δημόσιας αρχής ή από την ημερομηνία παρέλευσης των προθεσμιών της παραγράφου 3 του άρθρου 3, (έμμεση απόρριψη).

3.2) Πριν την έκδοση απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής, η Ειδική Επιτροπή του ΥΠΕΣΔΑ ή της Περιφέρειας, μπορεί να ζητά τη γνώμη της αρμόδιας κατά περίπτωση Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ ή της Περιφέρειας, επί θεμάτων ουσίας της ενδικοφανούς προσφυγής.

3.3) Η απόφαση της Ειδικής Επιτροπής επί της ενδικοφανούς προσφυγής γνωστοποιείται στον προσφεύγοντα μέσα σε προθεσμία 45 ημερών από την άσκησή της.

3.4) Οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής επί των ενδικοφανών προσφυγών κοινοποιούνται στην αρμόδια Υπηρεσία για Διεθνή και Ευρωπαϊκά θέματα του ΥΠΕΧΩΔΕ, προκειμένου να συνταχθούν οι σχετικές εκθέσεις εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 9 (παρ. 2) αυτής.

3.5) Κατά της απόφασης της Ειδικής Επιτροπής επί της ενδικοφανούς προσφυγής, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή ουσίας ενώπιον του αρμόδιου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου.

Σε περίπτωση που παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία των 45 ημερών, η προσφυγή ουσίας ενώπιον του αρμόδιου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου ασκείται κατά της τεκμαιρόμενης, από την πάροδο της ως άνω προθεσμίας, απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής

3.6) Οι αποφάσεις των Δικαστηρίων είναι δεσμευτικές για τη δημόσια αρχή που κατέχει την πληροφορία, με την έννοια ότι η εν λόγω αρχή υποχρεούται στην εφαρμογή των ως άνω αποφάσεων σχετικά με την παροχή της αιτηθείσας πληροφορίας την οποία άμεσα ή έμμεσα είχε αρχικά απορρίψει.


Άρθρο 7

Διάδοση των περιβαλλοντικών πληροφοριών

1. Οι δημόσιες αρχές οργανώνουν τις περιβαλλοντικές πληροφορίες της αρμοδιότητάς τους που κατέχουν καθώς και αυτών που κατέχουν ή κατέχονται για λογαριασμό τους με σκοπό την ενεργητική και συστηματική διάδοσή τους, ιδίως με την τεχνολογία επικοινωνιών μέσω υπολογιστή ή/και την ηλεκτρονική τεχνολογία, εφόσον υπάρχουν. Οι πληροφορίες που παρέχονται με την τεχνολογία επικοινωνιών μέσω υπολογιστή ή/και την ηλεκτρονική τεχνολογία δεν είναι υποχρεωτικό να περιλαμβάνουν στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας, εκτός αν τα στοιχεία αυτά είναι ήδη διαθέσιμα υπό ηλεκτρονική μορφή.

Οι περιβαλλοντικές πληροφορίες καθίστανται σταδιακά διαθέσιμες σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που είναι εύκολα προσιτές στο κοινό μέσω δημοσίων δικτύων τηλεπικοινωνιών.

2. Οι πληροφορίες, που πρέπει να παρέχονται και να διαδίδονται, ενημερώνονται κατά περίπτωση και περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

α) τα κείμενα των διεθνών συνθηκών, συμβάσεων ή συμφωνιών και τους νόμους με τους οποίους αυτές έχουν κυρωθεί καθώς και τα κείμενα της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας που αφορούν στο περιβάλλον ή αναφέρονται σ' αυτό•

β) τις πολιτικές, τα σχέδια και τα προγράμματα που συνδέονται με το περιβάλλον•

γ) τις εκθέσεις προόδου που εκπονούν, ή τηρούν σε ηλεκτρονική μορφή, δημόσιες αρχές σχετικά με την εφαρμογή των στοιχείων που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β)•

δ) τις εκθέσεις για την κατάσταση του περιβάλλοντος οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 3•

ε) τα δεδομένα ή τις περιλήψεις των δεδομένων που προκύπτουν από το έλεγχο δραστηριοτήτων που επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν το περιβάλλον•

στ) τις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και τις περιβαλλοντικές συμφωνίες ή μια αναφορά για το πού μπορεί να αναζητηθεί ή να βρεθεί η πληροφορία στο πλαίσιο του άρθρου 3•

ζ) τις μελέτες του αντίκτυπου στο περιβάλλον και τις αξιολογήσεις των κινδύνων που αφορούν τα στοιχεία του περιβάλλοντος που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή μια αναφορά για το πού μπορεί να αναζητηθεί ή να βρεθεί η πληροφορία στο πλαίσιο του άρθρου 3.

3. Με την επιφύλαξη της τήρησης των ειδικών υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων που επιβάλλει η εθνική και κοινοτική νομοθεσία, οι δημόσιες αρχές μεριμνούν για τη δημοσίευση, σε τακτικά χρονικά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν την τετραετία, εθνικών και, ενδεχομένως, περιφερειακών ή τοπικών εκθέσεων σχετικά με την κατάσταση του περιβάλλοντος. Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του περιβάλλοντος και τις πιέσεις που υφίσταται.

4. Με την επιφύλαξη της τήρησης ειδικών υποχρεώσεων που επιβάλλει η εθνική και κοινοτική νομοθεσία, σε περίπτωση άμεσης απειλής της ανθρώπινης ζωής ή του περιβάλλοντος λόγω ανθρώπινων δραστηριοτήτων ή φυσικών αιτίων, διαδίδονται άμεσα και χωρίς καθυστέρηση όλες οι πληροφορίες που κατέχονται από τις δημόσιες αρχές ή για λογαριασμό τους και οι οποίες θα ήταν δυνατόν να επιτρέψουν στο κοινό, που ενδέχεται να θιγεί, να λάβει μέτρα για την πρόληψη ή τον περιορισμό των ζημιών από την εν λόγω απειλή.

5. Οι εξαιρέσεις του άρθρου 4 παράγραφοι 1 και 2 μπορούν να ισχύουν για τις υποχρεώσεις που επιβάλλει το παρόν άρθρο.

6. Οι δημόσιες αρχές μπορούν να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου με τη δημιουργία συνδέσεων με ιστοσελίδες του Διαδικτύου στις οποίες θα μπορούν να αναζητούνται οι πληροφορίες.

7. Η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ διασφαλίζει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.


Άρθρο 8

Ποιότητα της περιβαλλοντικής πληροφόρησης

1. Οι δημόσιες αρχές πρέπει να εξασφαλίζουν, στο μέτρο του δυνατού, ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται από τις ίδιες ή για λογαριασμό τους είναι ενημερωμένες, ακριβείς και συγκρίσιμες.

2. Κατόπιν αιτήσεως, οι δημόσιες αρχές απαντούν σε αιτήσεις παροχής των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β), υποδεικνύοντας στον αιτούντα πού μπορούν να βρεθούν πληροφορίες, εφόσον διατίθενται, σχετικά με τις διαδικασίες μέτρησης, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων ανάλυσης, δειγματοληψίας και προεπεξεργασίας των δειγμάτων που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή της αιτούμενης πληροφορίας, ή αναφέροντας μια τυποποιημένη διαδικασία που χρησιμοποιήθηκε.

3. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ γνωμοδοτούν επί ερωτημάτων που τους θέτουν άλλες δημόσιες αρχές σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου και εν γένει επί θεμάτων εφαρμογής της παρούσας απόφασης.


Άρθρο 9

Κατάρτιση εκθέσεων προς την Επιτροπή Ε.Κ.

1. Οι Διευθύνσεις Περιβάλλοντος των Περιφερειών και οι αρμόδιες υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, υποχρεούνται να αποστέλλουν ετησίως στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ, έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 6 και 7 της παρούσας απόφασης.

2. To YΠΕΧΩΔΕ έως τις 14 Φεβρουαρίου 2009, εκπονεί έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης. Η έκθεση αυτή καταρτίζεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Ε.Κ. και διαβιβάζεται στην Επιτροπή Ε.Κ. το αργότερο στις 14 Αυγούστου 2009.Άρθρο 10

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καταργείται η υπ' αριθμ. 77921/1440/1995 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄795) καθώς και κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης.


Άρθρο 11

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: