2.2.08

Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
«ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΥΓΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Σύσταση-Επωνυμία -Έδρα- Σκοποί- Μέσα- Διάρκεια- Πόροι- Διαχείριση.
Άρθρο 1: Σύσταση-Επωνυμία
Συστήνεται σύλλογος υπό την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΥΓΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ».
Ο Σύλλογος έχει στρογγυλή σφραγίδα, που αναγράφει γύρωθεν «Πολίτες για την αειφορία» και «Περιβάλλον Υγεία Πολιτισμός» και στο κέντρο απεικονίζεται ένα δένδρο.

Άρθρο 2: Έδρα
Έδρα του Συλλόγου είναι ο Δήμος Οινοφύτων.

Άρθρο 3: Σκοποί
Το περιβάλλον αποτελεί στοιχείο ζωής και πολιτισμού. Η φύση για πρώτη φορά στην ιστορία της βάλλεται από τέτοιας έκτασης απειλές οφειλόμενες κατά κύριο λόγο στην ανεξέλεγκτη εκβιομηχάνιση των ανθρώπινων κοινωνιών με στόχο το εύκολο κέρδος σε βάρος των φυσικών πόρων με αποτέλεσμα η υπερεκμετάλλευσή τους να οδηγεί στην υπονόμευση του μέλλοντος της ανθρωπότητας και των παιδιών μας. Θεωρώντας ότι η υπεράσπιση του περιβάλλοντος αποτελεί συνταγματική υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός έτσι ώστε ο πολίτης ως άτομο και ως μέλος του κοινωνικού συνόλου να ζει σε ένα υψηλής ποιότητας περιβάλλον μέσα στο οποίο να προστατεύεται η υγεία του και να ευνοείται η ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, ιδρύουμε το σύλλογο αυτό, με τους ακόλουθους σκοπούς:
Α) Οι Γενικοί Σκοποί του Συλλόγου είναι:
1) Η κινητοποίηση των μελών του για την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος, από κάθε ενέργεια ή παράλειψη οποιουδήποτε ανθρώπινου παράγοντα που συνεπάγεται την υποβάθμιση, την επιβάρυνση, τη ρύπανση και την αλλοίωσή του, σε βάρος της υγείας, της καλαισθησίας και της ποιότητας ζωής των ανθρώπων.
2) Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα περιβαλλοντικά προβλήματα και την αντιμετώπισή τους.
3) Η ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών και των φορέων τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για έργα και ενέργειες με περιβαλλοντικές επιπτώσεις μέσα από πλήρη ενημέρωσή τους.
4) Η διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς όπως χλωρίδας, πανίδας, φυσικού τοπίου, εδάφους, νερού, αέρα, θάλασσας για τη συνέχιση της ζωής και της παραγωγής στους τόπους και την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων δεδομένου ότι η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του σήμερα δεν πρέπει να στερεί τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες.
5) Η υπεράσπιση των άρθρων 24 και 117 του Συντάγματος καθώς και της κείμενης Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας όπως ισχύει κάθε φορά.
6) Η υπεράσπιση των αρχών της προφύλαξης, της προληπτικής δράσης, της επανόρθωσης των καταστροφών του περιβάλλοντος κατά προτεραιότητα στην πηγή καθώς και στην αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει.
7) Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τα μέλη και τους φορείς όπως η εκπόνηση μελετών, η υλοποίηση προγραμμάτων, εκδηλώσεων, που σκοπό έχουν την ενημέρωση του κοινού και την λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος και την αποκατάστασή του από βλαπτικές επεμβάσεις, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού, ή με άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου καθώς και Κρατικούς και Ευρωπαϊκούς φορείς.
8) Η συνεργασία και η κοινή δράση με άλλους συλλόγους και φορείς με κοινούς στόχους.
9) Όλες οι ενέργειες του Σωματείου θα έχουν αυστηρά υπερκομματικό χαρακτήρα.

Β) Οι Ειδικοί Σκοποί του Συλλόγου είναι:
1) Η προστασία των κατοίκων μας από την ανεξέλεγκτη βιομηχανική ρύπανση στο νερό, στον αέρα και στο έδαφος.
2) Επιδημιολογική έρευνα /μελέτη σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και αρμόδιους φορείς για τις επιπτώσεις της ρύπανσης και των ρύπων στο πόσιμο νερό, στον αέρα, στη γη των κατοίκων μας καθώς και ότι άλλο προκύψει στο μέλλον συνεπεία της περιβαλλοντικής μόλυνσης.
3) Η ενεργός συμμετοχή στον αγώνα για την προστασία του Ασωπού ποταμού και ο αποχαρακτηρισμός του από αγωγό λυμάτων σε καθαρό ποτάμι.

Άρθρο 4: Μέσα
Η πραγματοποίηση των πιο πάνω σκοπών μπορεί να επιτευχθεί από το Σύλλογο με τα πιο κάτω μέσα:
1) Με τη μελέτη, υπόδειξη, παρέμβαση και την προβολή στις αρμόδιες αρχές κάθε μέτρου για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
2) Με παραστάσεις και υποβολή υπομνημάτων σε κάθε αρμόδιο φορέα, καθώς και άσκηση προσφυγών και άλλων ένδικων μέσων.
3) Με την έκδοση εφημερίδας, περιοδικού, βιβλίων και μελετών που αφορούν το περιβάλλον, τον πολιτισμό.
4) Με την αρθρογραφία στον τοπικό τύπο.
5) Με τη συνεργασία με άλλους φορείς ιδίου προσανατολισμού ή και διαφορετικού που θα έχει όμως τελικό σκοπό και στόχο συμβατό με τις αρχές του συλλόγου.
6) Η μελέτη και οργάνωση κάθε άλλου μέσου που προάγει τους σκοπούς του Συλλόγου.

Άρθρο 5: Διάρκεια
Η διάρκεια του Συλλόγου ορίζεται αόριστη.

Άρθρο 6: Έσοδα- Πόροι
1. Τα έσοδα και οι πόροι του Συλλόγου είναι:
Α. Οι συνδρομές των τακτικών μελών και υποστηριχτών, τακτικές ή έκτακτες, όπως αυτές καθορίζονται εκάστοτε με αποφάσεις του Δ.Σ.
Β. Οι πάσης φύσεως εισφορές, δωρεές, χορηγίες, επιχορηγήσεις από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς.
Γ. Τα έσοδα από τα περιουσιακά στοιχεία που θα αποκτά ο Σύλλογος κατά την λειτουργία του από τυχόν δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήματα ή κληροδοσίες ή κάθε άλλου είδους μεταβιβάσεις, εκχωρήσεις και δωρεές των μελών ή τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων προς το Σύλλογο.
Δ. Τα έσοδα από πάσης φύσεως νόμιμες δραστηριότητες του Συλλόγου όπως συμμετοχή στη υλοποίηση προγραμμάτων, οργάνωση εκδηλώσεων, εκδρομών, εκπόνηση μελετών, προσφορά επιστημονικής ή άλλης υπηρεσίας, εκδόσεις κτλ.
Ε. Ρητά ορίζεται ότι οι κάθε μορφής χορηγίες, ενισχύσεις και γενικά οικονομικές ή σε είδος προσφορές προς το Σύλλογο γίνονται δεκτές μόνο υπό τον όρο ότι δεν δημιουργούν αλλότριες από τους σκοπούς του Συλλόγου δεσμεύσεις ή εξαρτήσεις έναντι του χρηματοδότη, χορηγού, δωρητή κ.λ.π.
Στ. Με απόφαση της Γ.Σ. των μελών του Συλλόγου, μετά από πρόταση του Δ.Σ., ανακηρύσσονται:
α. Δωρητές όσοι προσφέρουν χρηματικά ποσά ή αντικείμενα αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ.
β. Ευεργέτες όσοι προσφέρουν χρηματικά ποσά άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ή ανεκτίμητες υπηρεσίες.
Με απόφαση της Γ.Σ., τα παραπάνω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται, ανάλογα με τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες.
Οι παραπάνω απολαμβάνουν ιδιαίτερα προνόμια τιμής, που καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7: Διαχείριση Πόρων
Όλα τα έσοδα και οι πόροι, δαπανώνται αποκλειστικά και μόνον για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών και ευόδωση των σκοπών του Συλλόγου.
Το διαχειριστικό έτος καθορίζεται από 1/1 έως 31/12 κάθε ημερολογιακού έτους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, φέρει την ευθύνη και ελέγχεται από τη Γενική συνέλευση των μελών μας για κάθε δαπάνη που πραγματοποιείται στα πλαίσια των σκοπών του Συλλόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος καταστατικού. Προς τούτο, υποχρεούται να τηρεί τα νόμιμα λογιστικά βιβλία, όπως και τα λοιπά αναγκαία στοιχεία (πχ αποδείξεις εισπράξεων, τιμολόγια, βιβλίο παγίων, βιβλίο δωρεών κτλ, νομίμως θεωρημένα από τις αρμόδιες Αρχές) και να καταχωρεί όλα τα έσοδα - έξοδα κατά τρόπο αδιάλειπτο, σαφή και εύκολα ελεγχόμενο.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Μέλη του Συλλόγου. Δικαιώματα- Υποχρεώσεις- Αποχώρηση- Διαγραφή.
Άρθρο 8: Μέλη του Συλλόγου
Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά, επίτιμα και υποστηρικτές.
1. Τακτικά μέλη του Συλλόγου είναι αρχικά οι ιδρυτές του, όσοι εγγραφούν μέχρι και την έναρξη της πρώτης Γ.Σ και γίνουν αποδεκτοί από αυτήν και όσοι από τους υποστηρικτές εγγραφούν μεταγενέστερα, σύμφωνα. με τους όρους του παρόντος καταστατικού. Ως τακτικό μέλος του Συλλόγου μπορεί να εγγραφεί, μετά από έγγραφη αίτησή του, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο νόμιμα εκπροσωπούμενο, που πραγματικά ενδιαφέρεται και μπορεί να συνδράμει με οποιονδήποτε τρόπο στην προαγωγή των σκοπών του Συλλόγου. Η αίτηση, με τα πλήρη στοιχεία ταυτότητος και επικοινωνίας του ενδιαφερομένου, υποβάλλεται προς το Δ.Σ. ( ή την προσωρινή διοίκηση ) του Συλλόγου, το οποίο υποχρεούται να την εισαγάγει προς την πρώτη μετά την αίτηση Γ.Σ., η οποία και αποφασίζει αιτιολογημένα για την αποδοχή ή μη της αίτησης. Κάθε νέο τακτικό μέλος, αποκτά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό, από την επομένη της εγκρίσεώς του από την Γενική Συνέλευση.
2. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από την Γενική Συνέλευση του Συλλόγου με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα αναγνωρισμένου ήθους και κύρους, τα οποία προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου και αξίζουν την τιμητική αυτή διάκριση. Η πρόταση του Δ.Σ., δεν απαιτεί αίτηση του προσώπου που αφορά.
3. Υποστηρικτές εγγράφονται στα μητρώα του Συλλόγου με απόφαση του Δ.Σ., πρόσωπα που επιθυμούν να προσφέρουν εμπράκτως και να βοηθήσουν με κάθε νόμιμο τρόπο στο έργο του Συλλόγου. Οι υποστηρικτές μπορούν με αίτησή τους, να καταστούν τακτικά μέλη, σύμφωνα με την διαδικασία της παραπάνω παραγράφου 1, μετά από δύο χρόνια παραμονής τους στο μητρώο υποστηρικτών και εφόσον στο διάστημα αυτό υπήρξαν ταμειακά εντάξει και επέδειξαν αξιόλογη δράση και προσήλωση στους σκοπούς του Συλλόγου.
4. Δεν μπορούν να εγγραφούν στο Σύλλογο με οποιαδήποτε ιδιότητα αιρετοί Δημοτικοί και Νομαρχιακοί Σύμβουλοι. Επίσης, αναστέλλεται αυτοδίκαια η ιδιότητα του μέλους των ανωτέρω καθ’ όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους και η υποχρέωση καταβολής εισφοράς.

Άρθρο 9: Δικαιώματα-Υποχρεώσεις μελών.
1. Όλα τα μέλη δικαιούνται να συμμετέχουν, να συνδράμουν και να πληροφορούνται για τις δραστηριότητες του Συλλόγου με όποιο μέσο διατίθεται (έντυπα, συγκεντρώσεις, εκδηλώσεις, εκθέσεις, κτλ.), όπως και να παραστούν στις τακτικές ή έκτακτες γενικές συνελεύσεις των μελών.
2. Τα επίτιμα μέλη και οι υποστηρικτές, έχουν δικαίωμα να παρίστανται στις γενικές συνελεύσεις των μελών, μόνον ως ακροατές, χωρίς δικαίωμα ψήφου ή συμμετοχής στη διοίκηση του Συλλόγου. Τα τακτικά μέλη, διαφοροποιούνται από τα υπόλοιπα, μόνον ως προς το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι και συμμετοχής στη διοίκηση του Συλλόγου που απολαμβάνουν.
3. Όλα τα μέλη υποχρεούνται να τηρούν τις καταστατικές διατάξεις του Συλλόγου, να υποβοηθούν στο έργο του και να καταβάλουν τις ετήσιες ή έκτακτες συνδρομές που αποφασίζονται εκάστοτε από τη Γ.Σ. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν υποχρέωση καταβολής συνδρομών.
4. Όλα τα μέλη υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10: Αποχωρήσεις- Διαγραφές μελών.
1. Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει ελεύθερα. Η περί αποχωρήσεως δήλωση απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, καταχωρείται στο βιβλίο εισερχομένων εγγράφων και επικυρώνεται από το αμέσως επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του. Η αποχώρηση που θα ισχύει μετά τη λήξη του τρέχοντος λογιστικού έτους, δεν θα απαλλάσσει τον αποχωρούντα από τυχόν υποχρεώσεις που είχε αναλάβει έναντι του Συλλόγου, ούτε θα δημιουργεί καμία οικονομική ή άλλη απαίτησή του κατά του Συλλόγου ή των οργάνων του εξ’ αυτής της αιτίας.
Το μέλος που αποχώρησε, διαγράφεται από το μητρώο μελών, αλλά διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επανεγγραφή του, με την ίδια διαδικασία εγγραφής κάθε νέου μέλους.
2. Κάθε μέλος, που επιδεικνύει συμπεριφορά αντίθετη προς τους σκοπούς που ορίζονται από το καταστατικό ή ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους ή που κατά οιονδήποτε τρόπο διαταράσσει τη λειτουργία του Συλλόγου και των οργάνων του, διαγράφεται με αιτιολογημένη πρόταση του Δ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ. των μελών, με απλή πλειοψηφία της Γ.Σ.
Το Δ.Σ., όταν περιέλθει με οποιονδήποτε τρόπο σε γνώση παρόμοιων γεγονότων που κατά την κρίση του θίγουν το κύρος και την αξιοπρέπεια του Συλλόγου γενικότερα, καλεί εγγράφως το μέλος που αφορά, σε έγγραφες ή και προφορικές εξηγήσεις. Με βάση τις εξηγήσεις αυτές που καταγράφονται στα πρακτικά του και εφ’ όσον κριθούν ανεπαρκείς, το Δ.Σ. αποφασίζει κατά πλειοψηφία και συντάσσει τη πρόταση διαγραφής μέλους, την οποία υποβάλει στην πρώτη που θα συγκληθεί Γ.Σ. για τελική και τελεσίδικη απόφαση. Στη Γ.Σ. αυτή, υποχρεωτικά αναγράφεται ως θέμα ημερήσιας διάταξης η προς συζήτηση προτεινόμενη διαγραφή μέλους, που γνωστοποιείται στο συγκεκριμένο μέλος που τον αφορά. Η τυχόν αποφασιζόμενη διαγραφή, ισχύει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης της Γ.Σ.
3. Τα τακτικά μέλη και οι υποστηρικτές που καθυστερούν την τακτοποίηση των οικονομικών τους υποχρεώσεων, περισσότερο από δύο έτη, διαγράφονται επίσης με απόφαση του Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Άρθρο 11: Γενική Συνέλευση.
1. Η Γενική Συνέλευση των μελών, αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συλλόγου. Επιλαμβάνεται, ελέγχει και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση, τη διαχείριση και την εν γένει πορεία του Συλλόγου. Οι αποφάσεις, που λαμβάνονται νόμιμα είναι υποχρεωτικές και ισχύουν οπωσδήποτε για όλα τα μέλη του Συλλόγου, ακόμη και για εκείνα που είναι απόντα ή διαφωνούν.
2. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, έχει κάθε μέλος, που είναι εγγεγραμμένο στα μητρώα μελών και έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις, πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Κάθε μέλος, απολαμβάνει των δικαιωμάτων που απορρέουν από το παρόν καταστατικό. Τα τακτικά μέλη, μπορούν σε περίπτωση κολλήματος να αντιπροσωπευθούν με πληρεξούσιο, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο με επιστολή, φέρουσα θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα. Κάθε πληρεξούσιος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα τακτικό μέλος.
3. Κάθε τακτικό μέλος που παρίσταται στη Γενική Συνέλευση, δικαιούται μία ψήφο για τον εαυτό του και μία για το μέλος που τυχόν αντιπροσωπεύει με εξουσιοδότηση, ενώ τα επίτιμα μέλη και οι υποστηρικτές δεν λαμβάνουν το λόγο και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.
4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων τακτικών μελών. Κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται στις αρχαιρεσίες, σε προσωπικά θέματα ή σε ζητήματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, πρέπει να είναι μυστική και να γίνεται με ψηφοδέλτιο. Για όλα τα άλλα θέματα οι ψηφοφορίες μπορούν να γίνονται με ανάταση του χεριού και καταμέτρηση, ή ανάλογα με την περίπτωση κατά την κρίση του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης.
Άρθρο 12: Σύγκληση της Γ.Σ.
1. Οι Γενικές συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Η τακτική Γενική Συνέλευση των μελών συνέρχεται ετησίως και μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε χρόνου, ενώ οι έκτακτες όποτε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή μετά από έγγραφη αίτηση του 1/3 των ταμειακά εντάξει τακτικών μελών του.
2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία ορίζεται ο τόπος, η ημερομηνία, η ημέρα και η ώρα της Γενικής Συνελεύσεως ως και τα θέματα ημερήσιας διάταξης, που θα συζητηθούν. Στην πρόσκληση πρέπει να γίνεται μνεία, ότι αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία η Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί χωρίς νέα πρόσκληση την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, στον ίδιο τόπο, με τα αυτά θέματα ημερησίας διατάξεως. Οι προσκλήσεις για την σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως υπογράφονται από τον Πρόεδρο Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του και στέλνονται ταχυδρομικά ή με fax, ή με e-mail, προσωπικά προς όλα τα μέλη , στις διευθύνσεις που έχουν δηλωθεί από αυτά. Επίσης η πρόσκληση τοιχοκολλείται στην είσοδο των γραφείων του Συλλόγου για δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από κάθε Γενική Συνέλευση. και γνωστοποιείται προσθετικά, με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο που είναι δυνατό να εξευρεθεί.
3. Οι γενικές συνελεύσεις κλείνουν, όταν έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση εφ’ όλων των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Σε περίπτωση παρέλευσης της ώρας ή διακοπής της συνεδρίασης για λόγους ανωτέρας βίας χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση όλων των θεμάτων, η Γ.Σ. αποφασίζει επί τόπου για την ημέρα, ώρα κτλ. της συνέχισής της.
4. Ειδικά για το μεταβατικό στάδιο της ίδρυσης του Συλλόγου, η Διοικούσα Επιτροπή του Συλλόγου υποχρεούται εντός έξι (6) μηνών το αργότερο από την έγκριση του καταστατικού από το αρμόδιο πρωτοδικείο, να καλέσει τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση, με θέμα την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 13: Απαρτία και Αποφάσεις της Γ.Σ.

1. Οι Γενικές Συνελεύσεις αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό για τις ειδικές περιπτώσεις.
2. Τα επίτιμα μέλη και οι υποστηρικτές, δεν συμμετέχουν στην απαρτία, ούτε στη λήψη αποφάσεων, μη έχοντας δικαίωμα ψήφου.
3. Οι Γενικές Συνελεύσεις που σκοπεύουν στην τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού ή στην διάλυση του Συλλόγου, είναι σε απαρτία, όταν είναι παρόντα σε αυτήν άνω του μισού των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών. Οι αποφάσεις στις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον των παρισταμένων και ψηφιζόντων τακτικών μελών.
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία στις προαναφερόμενες δύο περιπτώσεις της παρούσης παραγράφου, συγκαλείται νέα γενική συνέλευση μετά πάροδο τουλάχιστον ενός μηνός, για την οποία ισχύει η ίδια ως άνω απαρτία και πλειοψηφία αποφάσεων.

Άρθρο 14: Προεδρείο και πρακτικά Γ.Σ.
1. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνελεύσεως και κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της. Καλεί τη Γενική Συνέλευση να εκλέξει ένα εκ των μελών της ως πρόεδρο της Γ.Σ, που θα διευθύνει τις εργασίες της και ένα ως γραμματέα, που θα τηρεί, τα πρακτικά της συνεδρίασης. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει και βοηθό γραμματέα, για να βοηθάει το γραμματέα στη καταχώρηση των πρακτικών. Τα μέλη του προεδρείου της Γ.Σ., μπορούν να προέρχονται και από το Δ.Σ. αν δεν υπάρχει προθυμία ανάληψης αυτών των καθηκόντων από άλλα μέλη. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και ο γραμματέας της, αποτελούν το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης.
Για τα πάσης φύσεως διαδικαστικά θέματα της Γ.Σ. αποφασίζει το Προεδρείο και σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. Το προεδρείο πριν δώσει το λόγο για την έναρξη της συνεδρίασης, παραλαμβάνει πίνακες και μητρώα και εξετάζει την απαρτία, καταγράφοντας σχετική παρατήρηση στα πρακτικά. Επίσης εξετάζει τα μέλη που ζητούν το λόγο, αν είναι τακτικά και ταμειακά εντάξει.
2. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα. Ύστερα από αίτηση τακτικού μέλους, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης οφείλει να καταχωρεί στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του αιτούντος.
Τα προσκομιζόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων, Τραπεζών ή άλλων Αρχών ή οπουδήποτε αλλού αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Γενικό Γραμματέα.

Άρθρο 15: Αρμοδιότητες της Γ.Σ.

Ως κυρίαρχο όργανο η γενική συνέλευση των μελών, έχει το τελικό λόγο και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά το Σύλλογο και ειδικότερα:
1. Εκλέγει κάθε τρία (3) χρόνια τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των τυχόν αναγκαίων αιρετών αντιπροσώπων σε υπερκείμενα σωματεία ή ομοσπονδίες.
2. Εκλέγει κάθε τρία (3) χρόνια επίσης, την τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που θα διενεργήσει τις αρχαιρεσίες για την εκλογή του των μελών του Δ.Σ., της Ε.Ε. και των τυχόν αντιπροσώπων σε υπερκείμενες οργανώσεις.
3. Εκλέγει από τα παρόντα μέλη, διμελές προεδρείο για τη διεύθυνση των εργασιών της Γ.Σ. και τη τήρηση των πρακτικών, που στο τέλος υπογράφονται και παραδίδονται στον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ.
4. Ελέγχει το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και τους τυχόν αιρετούς αντιπροσώπους για τις ενέργειές τους κατά το διαρρεύσαν διάστημα.
5. Εγκρίνει ή όχι τον απολογισμό πεπραγμένων του προηγούμενου έτους, τον ισολογισμό εσόδων- εξόδων, αφού αναγνωστεί πρώτα η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής και τέλος εγκρίνει ή όχι τον προϋπολογισμό του νέου έτους. Τα παραπάνω στοιχεία υποβάλλονται στη Γ.Σ. πριν την έναρξή της γραπτά και αναλύονται προφορικά διά του προέδρου του Δ.Σ. ή άλλου από αυτόν υποδεικνυομένου μέλους του Δ.Σ. ανάλογα με την αρμοδιότητα επί του υπό συζήτηση θέματος.
Η έγκριση των υποβληθέντων από το Δ.Σ. στοιχείων σηματοδοτεί την απαλλαγή των μελών του από κάθε ευθύνη για την προηγούμενη χρήση. Αντίθετα, η απόρριψη των πεπραγμένων και του οικονομικού απολογισμού, αποτελεί μομφή προς το Δ.Σ. και δίνει το δικαίωμα στη Γ.Σ. να ανακαλέσει από τα καθήκοντά του τα μέλη του Δ.Σ., μερικά ή στο σύνολό τους και να αποφασίσει προκήρυξη νέων αρχαιρεσιών, που υποχρεωτικά πρέπει να διεξαχθούν το αργότερο εντός διμήνου από την ημέρα της απόφασης.
6. Αποφασίζει μετά από εισήγηση του Δ.Σ., για την τροποποίηση του καταστατικού και την διάλυση του Συλλόγου.
7. Αποφασίζει για τη διαγραφή ή επανεγγραφή διαγραφέντος μέλους.
8. Αποφασίζει για το ύψος των τακτικών ή έκτακτων συνδρομών των μελών και επιβάλει αν κριθεί σκόπιμο, ειδικό τέλος εγγραφής νέων τακτικών μελών.
9. Εγκρίνει την εγγραφή νέων τακτικών μελών, την ανακήρυξη επίτιμων μελών και την ανακήρυξη των δωρητών και ευεργετών του Συλλόγου.
10. Εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Συλλόγου και τις τυχόν μελλοντικές του τροποποιήσεις με βάση τις προτάσεις του Δ.Σ.
11. Αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα που θα τεθεί σε αυτήν από το Δ.Σ., ή εκτάκτως από τα μέλη και δεν προβλέπεται ήδη από το παρόν καταστατικό σε συνδυασμό με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Νόμου.

Άρθρο 16: Διοικητικό Συμβούλιο – Σύνθεση – Θητεία

1. Ο Σύλλογος διοικείται και εκπροσωπείται από το Δ.Σ. που εκλέγεται από τη Γ.Σ. και απαρτίζεται από επτά (7) μέλη.
2. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται για χρονικό διάστημα 3 ετών και είναι επανεκλέξιμα.
3. Τα μέλη του Δ.Σ., αμέσως μετά την εκλογή τους και όχι αργότερα των δεκαπέντε (15) ημερών, συγκαλούνται και συνεδριάζουν με ευθύνη του πλειοψηφούντος μέλους, για να εκλέξουν μεταξύ των μελών, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Στα υπόλοιπα μέλη μπορούν να ανατεθούν ειδικές εργασίες και καθήκοντα.
4. Σε περίπτωση παραιτήσεως, ή εκπτώσεως κάποιου ή κάποιων εκ των μελών για οποιονδήποτε λόγο, η κενή ή οι κενές θέσεις του Δ.Σ. που δημιουργούνται, συμπληρώνονται, για το υπόλοιπο της θητείας από τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους στις προηγούμενες αρχαιρεσίες, μέχρις εξαντλήσεως του καταλόγου. Εάν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη ή υπάρχουν, αλλά δεν δέχονται την ανάληψη καθηκόντων και εφ’ όσον ο αριθμός των τακτικών μελών που απέμεινε στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν συγκροτεί απαρτία, συγκαλείται εντός μηνός το αργότερο, έκτακτη Γενική Συνέλευση, για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής απουσία Συμβούλου από τρεις συνεχόμενες Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτηση, που έγινε από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά με αυτή και κάνει τη σχετική αναφορά στα πρακτικά του.

Άρθρο 17: Συνεδριάσεις Δ.Σ. –Απαρτία- Αποφάσεις.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα του Συλλόγου ή όπου αλλού κρίνει σκόπιμο, τουλάχιστον κάθε δύο (2) μήνες ή όποτε προκύψει έκτακτη ανάγκη. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε έκτακτη συνεδρίαση, όποτε το θεωρήσει σκόπιμο ή όποτε ζητηθεί ή σύγκληση από τρεις (3) συμβούλους. Στις περιπτώσεις αυτές ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει αυτό εντός δέκα (10) ημερών το πολύ ημερών. Με την πρόσκληση υποχρεούται να καθορίζει τον τόπο, την ημερομηνία, ημέρα και ώρα και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποστέλλεται με τον προσφορότερο τρόπο (ταχυδρομικά, fax, mail κ.λ.π.) για τις τακτικές συνεδριάσεις δέκα (10) ημέρες πριν από την σύγκληση και για τις έκτακτες πέντε (5) ημέρες. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις η πρόσκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να γίνει και τηλεφωνικά προ 24 ωρών.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίσταται το μισό συν ένα τουλάχιστον του αριθμού των μελών του (ήτοι τα 4 εκ των 7). Τα μέλη που κωλύονται να παραστούν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., υποχρεούνται να στέλνουν εγκαίρως για ανάγνωση, τις γραπτές απόψεις τους στα υπό συζήτηση θέματα. Οι απόψεις αυτές διαβιβάζονται στο Δ.Σ., μέσω του προέδρου ή του Γ.Γ. και καταχωρούνται στα τηρούμενα πρακτικά.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου που καταμετράται διπλή. Για ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτια.
4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τους παρόντες στη συγκεκριμένη συνεδρίαση συμβούλους.
5. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώριση της γνώμης του στα πρακτικά, έστω και αν είναι αντίθετη προς την ληφθείσα κατά πλειοψηφία απόφαση. Πάντως η μη υπογραφή των πρακτικών από σύμβουλο που παρέστη στη συνεδρίαση δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που ελήφθη, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται μνεία της αρνήσεώς του να το υπογράψει.
6. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου, όταν πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Αρχών ή να δοθούν σε τρίτους, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή τον Γενικό Γραμματέα του σωματείου.

Άρθρο 18: Γενικές αρμοδιότητες και ευθύνες του Δ.Σ.
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκπροσωπώντας το Σύλλογο ενώπιον κάθε Αρχής, φυσικού ή νομικού προσώπου, ενεργεί συλλογικά και ευθύνεται για τις ενέργειές του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την διοίκηση του Συλλόγου, την διαχείριση των πόρων και της περιουσίας του και γενικά εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Νόμου, του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, επιδιώκει με κάθε νόμιμο και πρόσφορο τρόπο την πρόοδο και προαγωγή των σκοπών του, χωρίς περιορισμό, με εξαίρεση τα θέματα που από το Νόμο ή το καταστατικό υπάγονται ρητά στην αρμοδιότητα της Γενική Συνέλευσης.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ευθύνη του, να αναθέτει την ενάσκηση μέρους των καθηκόντων του, σε τρίτους ή ομάδες εργασίας ή επιτροπές ή ειδικά συμβούλια, με αμοιβή ή χωρίς κατά τη κρίση του. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις στις οποίες ο Νόμος ή το καταστατικό δεν το επιτρέπουν, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητές τους και την έκταση της δικαιοδοσίας τους. Οι ομάδες και τα πρόσωπα αυτά έχουν συμβουλευτικό και επικουρικό χαρακτήρα και είναι ελεύθερα ανακλητά, οποτεδήποτε από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Με βάση τα παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε τρίτους την με αμοιβή πραγματοποίηση μελετών, έργων, ερευνών και εργασιών. Επίσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και στα πλαίσια του προϋπολογισμού, είναι δυνατόν να προσλαμβάνεται, με σύμβαση εργασίας ή μίσθωση έργου, το κατάλληλο προσωπικό ώστε να δημιουργηθεί μια υπηρεσία από ειδικούς εμπειρογνώμονες και λοιπό τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό ή προσωπικό στήριξης, που να συντελέσει στην καλύτερη επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να ορίζει διευθυντές για τα παραρτήματα ή γραφεία που ιδρύει ο Σύλλογος, στους οποίους μπορεί να αναθέτει όλες τις αρμοδιότητες που είναι απαραίτητες για τη διοίκηση των παραρτημάτων ή γραφείων, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής συμβάσεων για υποθέσεις και θέματα που αφορούν αποκλειστικά τα παραρτήματα ή τα γραφεία που διευθύνουν. Οι διευθυντές και οι άλλοι υπάλληλοι ενημερώνουν υποχρεωτικά το Δ.Σ. για δραστηριότητες που το δεσμεύουν.
6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από την ιδιότητά τους αυτή, δεν δικαιούνται και δεν λαμβάνουν καμία αμοιβή, εκτός της τυχόν αναγκαίας αποζημίωσης μετακινήσεων, που θα αποφασίζεται.
7. Κατ’ εξαίρεση της ανωτέρω παραγράφου είναι δυνατόν να καταβάλλεται αμοιβή σε μέλος του Συλλόγου ή μέλος του Δ.Σ., εφ’ όσον:
α. Υπάρχει σύμβαση εργασίας ή μίσθωσης έργου ή ανάθεσης μελέτης μεταξύ του Συλλόγου και του μέλους (καθ’ όμοιο τρόπο με οποιονδήποτε τρίτο) στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Συλλόγου.
β. Υπάρχει προγενέστερη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου για διάφορες περιπτώσεις που δεν υπάγονται στην παραπάνω κατηγορία
γ. Σε κάθε περίπτωση, τα τακτικά μέλη του Συλλόγου που συνδέονται οικονομικά με αυτό, βάσει των α και β παραγράφων, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γ.Σ., για όσο διάστημα διαρκεί η επ’ αμοιβή απασχόλησή τους.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο προπαρασκευάζει και κοινοποιεί τα θέματα και τις προτάσεις που θα απασχολήσουν την Γενική Συνέλευση και κάνει εισήγηση γι’ αυτά. Συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική συνέλευση τον οικονομικό και διοικητικό απολογισμό, όπως και τον προϋπολογισμό του Συλλόγου.
8. Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει και τροποποιεί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται από την Γενική συνέλευση. Στον εσωτερικό κανονισμό εκτός των άλλων όρων πρέπει να προσδιορίζονται, για την καλύτερη λειτουργία του Συλλόγου και τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες εκάστου των μελών διοίκησής του, του πάσης φύσεως προσωπικού του, των επιτροπών του, των ομάδων εργασίας, των εθελοντών και του Επιστημονικού Συμβουλίου.


Άρθρο 19: Ειδικές αρμοδιότητες και καθήκοντα των μελών Δ.Σ.
1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον κάθε Αρχής, κάθε τρίτου και κάθε μέλους στο εσωτερικό και εξωτερικό της χώρας, και είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία του Συλλόγου και τη χρηστή διαχείρισή του. Προσκαλεί τα μέλη στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζοντας το τόπο, ημέρα, ώρα και θέματα, τις οποίες προεδρεύει και διευθύνει τις εργασίες της. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Προεδρεύει των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων μέχρι της εκλογής Προεδρείου. Επίσης ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνει μαζί με τον Γ.Γ. τα πάσης φύσεως αντίγραφα και αποσπάσματα από τα εις χείρας του Συλλόγου βιβλία και στοιχεία και μαζί δε με τον ταμία τα γραμμάτια εισπράξεων και εντάλματα πληρωμών. Φροντίζει για την τήρηση της τάξης στις συνεδριάσεις, εκπροσωπεί το Σύλλογο στις κοινωνικές εκδηλώσεις και γενικά είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του Συλλόγου και την τήρηση του καταστατικού, του εσωτερικού κανονισμού, των νόμων και διαταγμάτων. Ο πρόεδρος δεν μπορεί να προβαίνει ή να αναμιγνύεται με την ιδιότητα του προέδρου σε εκδηλώσεις και υποθέσεις αντίθετες προς τους σκοπούς του Συλλόγου. Τέλος έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που του απονέμεται με βάση άλλες διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή με αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ.
2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο σε κάθε αρμοδιότητά του, τον δε Αντιπρόεδρο ο εκάστοτε οριζόμενος σύμβουλος από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείο του Συλλόγου, φυλάσσει τη σφραγίδα του Συλλόγου, κρατεί και φυλάσσει τα βιβλία πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ., το Αρχείο, το μητρώο μελών, τα πρακτικά των εφορευτικών επιτροπών και όλα τα αναγκαία βιβλία και αλληλογραφία. Συντάσσει τα πρακτικά των συμβουλίων, εκθέσεις και υπομνήματα, διεξάγει την αλληλογραφία, τηρώντας ενήμερο γι’ αυτήν το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα. Συντάσσει την έκθεση πεπραγμένων για τις δραστηριότητες του Συλλόγου σε συνεργασία με τον πρόεδρο και λοιπά μέλη του Δ.Σ. Τον Γενικό Γραμματέα απουσιάζοντα ή σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνει μέλος του διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν αποφάσεως αυτού.
4. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου με βάση τις αποφάσεις του Δ.Σ. και παρακολουθεί τη τήρηση των λογιστικών βιβλίων και των λογαριασμών του. Φροντίζει για την είσπραξη των εσόδων και την πληρωμή των εξόδων του με βάση τα γραμμάτια είσπραξης, εντάλματα πληρωμών και εξοφλητικές αποδείξεις των δικαιούχων. Συντάσσει τον οικονομικό απολογισμό- ισολογισμό και προϋπολογισμό του Συλλόγου, βοηθούμενος προς τούτο και από τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους οποίους αφού συνυπογράψει με τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει για έγκριση στην ετήσια Γενική Συνέλευση. Υποχρεούται να καταθέτει για λογαριασμό του Συλλόγου σε Τράπεζα τα χρήματα που έχει στα χέρια του, όταν αυτά υπερβαίνουν το ποσό που ορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο. Μπορεί να ενεργεί αναλήψεις οποιωνδήποτε ποσών μόνον κατόπιν σχετικής εξουσιοδοτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα γραμμάτια είσπραξης, τα εντάλματα πληρωμών και κάθε σχετικό έγγραφο του αφορά οικονομικά θέματα. Λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση, στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή, ευθύνεται δε για κάθε διαχειριστική ανωμαλία. Τον ταμία απουσιάζοντα ή σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν αποφάσεως αυτού.
5. Καθήκοντα μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Οι σύμβουλοι του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούν εποικοδομητική εργασία στο συμβούλιο και βοηθούν τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία στην άσκηση των καθηκόντων τους. Στους συμβούλους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανατεθούν αρμοδιότητες σε διάφορους τομείς και κυρίως σε εκπροσώπηση του Δ.Σ. στις ομάδες εργασίας, επιτροπές, συμβούλια, εκδηλώσεις κτλ.

Άρθρο 20: Εξελεγκτική Επιτροπή
1. Η Ε.Ε. αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη του Συλλόγου, που εκλέγονται από την Γ.Σ., με τριετή θητεία όπως και τα μέλη του Δ.Σ.
2. Καθήκοντα της Ε.Ε. είναι ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Συλλόγου, ήτοι ο έλεγχος του ετήσιου οικονομικού απολογισμού και η σύνταξη σχετικής έκθεσης που υποβάλλεται προς την Γ.Σ. για έγκριση.
3. Ο επίτροπος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους στις αρχαιρεσίες, είναι ο πρόεδρος αυτής και σε περίπτωση παραιτήσεώς του ο αμέσως επόμενος κ.ο.κ. Ενώ τη θέση του παραιτηθέντος, καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, μετά ο δεύτερος κ.ο.κ., για το υπόλοιπο της θητείας, μέχρι εξαντλήσεως του καταλόγου των αναπληρωματικών, με δεδομένο ότι η Ε.Ε., πρέπει απαραιτήτως να αποτελείται από τρία μέλη. Εάν εξαντληθεί και ο κατάλογος των αναπληρωματικών μελών, τότε η κενή ή οι κενές θέσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής συμπληρώνονται, για το υπόλοιπο της θητείας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλη του Συλλόγου.
4. Η Εξελεγκτική Επιτροπή που ελέγχει τις οικονομικές πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούται σε εύλογα χρονικά διαστήματα, όχι μικρότερα του τριμήνου να εξετάζει το ταμείο του Συλλόγου και να εισηγείται τη λήψη μέτρων ή και τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, όταν κρίνει ότι κινδυνεύουν εξαιρετικά τα συμφέροντά του Συλλόγου, λόγω κακοδιαχείρισης. Στη περίπτωση αυτή, η Εξελεγκτική Επιτροπή, δικαιούται να ζητήσει την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με μοναδικό θέμα την μομφή προς το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει πλήρως αιτιολογημένης έκθεσης. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο και φέρει ακέραια την ευθύνη αν δεν προβεί στις τυπικές διαδικασίες για τη σύγκληση της Γ.Σ. μέσα σε τριάντα (30) ημέρες το αργότερο, από την ημέρα λήψης της αίτησης και αιτιολόγησης της Ε.Ε.
5. Η Εξελεγκτική Επιτροπή καλείται δέκα (10) ημέρες πριν την ετήσια τακτική γενική Συνέλευση, από τον Πρόεδρο ή τον Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου και τίθενται στη διάθεση της τα βιβλία της διαχείρισης, τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως και γενικά κάθε στοιχείο που θα κριθεί αντικειμενικά απαραίτητο για τη διενέργεια του ελέγχου.
6. Κάθε μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των οικονομικών απορρήτων του Συλλόγου, τα οποία γνώρισε λόγω της ιδιότητάς του ως μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ.
Άρθρο 21: Γενικά- Υποψηφιότητες.
1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου, πραγματοποιούνται από Εφορευτική Επιτροπή, κάθε τρία (3) χρόνια, κατά το τέλος της συνεδρίασης της Γ.Σ. που συμπίπτει με τη λήξη της θητείας των μελών του αποχωρούντος Δ.Σ. και Ε.Ε. Αν προκύψει κάποιο σοβαρό πρόβλημα σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, οι αρχαιρεσίες μπορούν να διεξαχθούν και σε άλλες χρονικές στιγμές.
2. Σκοπός των αρχαιρεσιών, είναι η εκλογή με μυστική ψηφοφορία των επτά τακτικών μελών του Δ.Σ. και των τριών μελών της Ε.Ε. και όσων αναπληρωματικών μελών εξαχθούν από τις κάλπες. Επίσης εκλέγονται οι αιρετοί εκπρόσωποι σε υπερκείμενες Οργανώσεις, εάν παραστεί ανάγκη.
3. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το αξίωμα μέλους του Δ.Σ. και μέλους Εξελεγκτικής Επιτροπής, έχουν όλα τα νομίμως εγγεγραμμένα και ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη. Η υποβολή υποψηφιότητας γίνεται με αίτηση από τον ενδιαφερόμενο, που υποβάλλεται στο Δ.Σ. τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Το Δ.Σ. συνέρχεται σε συνεδρίαση τρεις (3) μέρες τουλάχιστο πριν τις αρχαιρεσίες και καταρτίζει τον πίνακα υποψηφίων. Ο πίνακας αυτός αναρτάται στα γραφεία του Συλλόγου επί τρεις (3) μέρες πριν τις αρχαιρεσίες και εκτυπώνεται σε αριθμό διπλάσιο του αριθμού των τακτικών μελών του Σωματείου και χρησιμοποιείται ως ψηφοδέλτιο. Στον πίνακα αυτό αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά των επωνύμων τους. Η μη τήρηση των προαναφερόμενων προθεσμιών και διαδικασιών, δεν επιφέρει ακυρότητα των αρχαιρεσιών, εφόσον η διαδικασία ολοκληρωθεί μέχρι την έναρξη τους και τελεί υπό την έγκριση της Γ.Σ. και της Εφ. Επιτροπής.
4. Πριν την έναρξη της ψηφοφορίας, τα υποψήφια μέλη για το Δ.Σ., οφείλουν να δικαιολογήσουν συνοπτικά το λόγο της υποψηφιότητάς τους και το πρόγραμμά τους , απαντώντας στις ερωτήσεις των μελών της Γ.Σ.
Άρθρο 22: Διαδικασία.
1) Κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, το Προεδρείο της Γ.Σ. ζητάει από τα τακτικά μέλη, να εκλέξουν τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, τα μέλη της οποίας δεν πρέπει να μην είναι υποψήφιοι για τα όργανα διοίκησης. Η Γ.Σ. ορίζει ένα από τα τρία μέλη της εφορευτικής επιτροπής ως πρόεδρο, που διευθύνει την εκλογική διαδικασία και ένα ως γραμματέα, να τηρεί τα πρακτικά και ένα βοηθό μέλος της εφορευτικής επιτροπής. Ο πρόεδρος ή ο γενικός γραμματέας του αποχωρούντος Δ.Σ., παραδίνει στην Εφ.Επ. τα ψηφοδέλτια, με ισάριθμους φακέλους και όλα τα απαραίτητα εκλογικά είδη, διευκολύνοντας με τον καταλληλότερο δυνατό τρόπο την προετοιμασία των αρχαιρεσιών που θα ακολουθήσουν.
2) Μετά την ολοκλήρωση των θεμάτων και λήξη της απολογιστικής συνεδρίασης, το προεδρείο της Γ.Σ. αποχωρεί από την έδρα, δίνοντας τη θέση του στην Εφ.Επ. η οποία πριν την έναρξη της ψηφοφορίας, διανείμει τα ενιαία ψηφοδέλτια προς τα παρόντα τακτικά μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου, διαβάζει τον πίνακα των υποψηφίων, τους καλεί να δικαιολογήσουν συνοπτικά ενώπιον των ψηφοφόρων την υποψηφιότητά τους και επεξηγεί τον τρόπο ψηφοφορίας. Με ευθύνη της κατόπιν, καλεί ένα έκαστο τακτικό μέλος με τη σειρά αναγραφής τους στον πίνακα προσέλευσης να προσέλθει στη κάλπη και να ρίξει το κλειστό συμπληρωμένο ψηφοδέλτιο, υπογράφοντας τον πίνακα ψηφοφορίας δίπλα στο όνομά του.
3) Οι ψηφοφόροι έχουν δικαίωμα να θέσουν σε κάθε υποψήφιο είτε στην αρχή είτε στο τέλος του ονόματος του, με μαύρο ή μπλε στυλό, ένα σταυρό προτίμησης. Κατ’ ανώτατο όριο οι ψηφοφόροι μπορούν να βάλουν μέχρι επτά σταυρούς προτίμησης σε κάθε ψηφοδέλτιο, για το αξίωμα του Δ.Σ. και μέχρι τρεις για το αξίωμα των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ψηφοδέλτιο χωρίς σταυρούς προτίμησης θεωρείται λευκό, ενώ ψηφοδέλτια με περισσότερους από τους προαναφερόμενους σταυρούς ή με οποιαδήποτε άλλη σημείωση ή ασαφές, θεωρείται άκυρο.
4) Ο Γραμματέας της Εφ.Επ. τηρεί πρακτικά της εκλογικής διαδικασίας, στα οποία καταχωρούνται, με τη σειρά που ψηφίζουν, τα ονοματεπώνυμα αυτών που συμμετέχουν στην ψηφοφορία.
5) Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η εφορευτική επιτροπή αριθμεί και μονογράφει τους φακέλους. Κατόπιν ανοίγει τους φακέλους και ο πρόεδρος μονογράφει και αριθμεί τα ψηφοδέλτια, τα οποία ο γραμματέας καταχωρεί σαν σύνολο στα πρακτικά της επιτροπής. Στη συνέχεια γίνεται διαλογή των ψήφων και καταχωρούνται στα ονόματα των υποψηφίων οι σταυροί προτίμησης που έλαβε ένας έκαστος, μέχρι εξαντλήσεως όλων των ψηφοδελτίων. Μετά τη διαλογή η εφορευτική επιτροπή προβαίνει στη σύνταξη πρακτικού και ανακήρυξη των επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας, αναφέροντας συνοπτικά τον συνολικό αριθμό των ψηφισάντων, αριθμό εγκύρων, λευκών και άκυρων ψηφοδελτίων, όπως και αριθμό σταυρών που έλαβε ο καθένας.
6) Από τους υποψήφιους για το Δ.Σ. οι επτά πρώτοι πλειοψηφίσαντες, ανακηρύσσονται τακτικά μέλη του Δ.Σ. ενώ οι επόμενοι ανακηρύσσονται αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ.
7) Από τους υποψήφιους για την Ε.Ε. οι τρεις πρώτοι, που συνέλεξαν τους περισσότερους ψήφους ανακηρύσσονται τακτικά μέλη της Ε.Ε., ενώ οι επόμενοι ανακηρύσσονται αναπληρωματικά μέλη της.
8) Σε περίπτωση ισοψηφίας στην τελευταία θέση του μέλους για το Δ.Σ. ή για την Ε.Ε. γίνεται κλήρωση από την Εφ. Επ. και ο μεν επιτυχών καταλαμβάνει την θέση του τακτικού μέλους ενώ ο αποτυχών τη θέση του αναπληρωματικού μέλους. Η διαδικασία της κλήρωσης εφαρμόζεται ανάλογα και σε κάθε περίπτωση ισοψηφίας τακτικών ή αναπληρωματικών μελών.
9) Το πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής, υπογράφεται από τα μέλη της και παραδίδεται στον πρώτο επιτυχόντα του νέου Δ.Σ. για να ενεργήσει και να συγκαλέσει τα εκλεγέντα μέλη, να συγκροτηθούν σε σώμα. Το πρακτικό αυτό φυλάσσεται στο αρχείο του Δ.Σ. τουλάχιστον μέχρι τις επόμενες αρχαιρεσίες. Όποια προβλήματα προκύπτουν κατά την εκλογική διαδικασία επιλύονται αμετάκλητα από την Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει κατά πλειοψηφία.
10) Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών καταχωρούνται και στο βιβλίο πρακτικών της Γ.Σ., που υπογράφονται από το προεδρείο της.
11) Ο σύμβουλος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους, το αργότερο μέσα σε τρεις (3) ημέρες, από την εκλογή του καλεί τα νέα μέλη σε συνεδρίαση. Στην πρώτη συνεδρίασή του, μετά την εκλογή του από τη Γ.Σ., το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει από τα μέλη του, με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα και τον Ταμία. Η θητεία του Δ.Σ. αρχίζει από την συγκρότηση του σε σώμα. Το παλαιό Δ.Σ. οφείλει να παραδώσει τα υπάρχοντα στοιχεία και καθήκοντά του εντός επτά (7) ημερών από τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ., με υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης –παραλαβής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: Γενικά Στοιχεία.
Άρθρο 23: Βιβλία
Ο Σύλλογος υποχρεούται να τηρεί τα παρακάτω βιβλία:
1. Μητρώο μελών. Με διάκριση των τακτικών, επίτιμων και υποστηρικτών.
2. Βιβλίο Γ. Σ. Με καταχώρηση των πρακτικών των Γ.Σ., των Ε.Ε., και Εφ. Επ.
3. Πρακτικά Διοικητικών Συμβουλίων
4. Εσόδων – Εξόδων ή τα νόμιμα λογιστικά βιβλία.
5. Βιβλίο Παγίων και Περιουσιακών Στοιχείων
6. Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
Πέραν των άνω βιβλίων ο Σύλλογος πρέπει να τηρεί και όσα άλλα στοιχεία και βιβλία επιτάσσουν ειδικοί νόμοι (φορολογικά, λογιστικά, κ.λ.π.) ή επιβάλλουν οι ανάγκες λειτουργίας (δωρητών και ευεργετών, χορηγών κ.λ.π.). Τα βιβλία πρέπει, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, να είναι επικυρωμένα από τις αρμόδιες Αρχές και να είναι πάντοτε ενημερωμένα και καλώς φυλαγμένα.

Άρθρο 24: Διάλυση του Συλλόγου.
Ο Σύλλογος διαλύεται με απόφαση της Γ.Σ., των τακτικών μελών αυτού, που θα συνέλθει για το σκοπό αυτό ή με δικαστική απόφαση ή και εφόσον τα μέλη μειωθούν κάτω των δέκα (10).
Η απαιτούμενη απαρτία και η πλειοψηφία για λήψη αποφάσεων, αναφέρεται στο άρθρο 13 παρ. 4 του παρόντος.
Όταν ο Σύλλογος διαλυθεί, τελεί υπό εκκαθάριση και υπάρχει μόνο για το σκοπό αυτό. Εκκαθαριστές ορίζονται από Γεν. Συνέλευση ή τα Δικαστήρια, τρεις από τα τακτικά μέλη, οι οποίοι φροντίζουν για την εκκαθάριση σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 25. Ακροτελεύτια Διάταξη.
Το παρόν καταστατικό αποτελείται από είκοσι πέντε (25) άρθρα. Διαβάστηκε και συζητήθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του, εγκρίθηκε από όλα τα ιδρυτικά μέλη στη ιδρυτική Συνέλευση που έγινε στις 30η Αυγούστου 2007 και υπογράφτηκε από όλα τα παρακάτω μέλη:

Δεν υπάρχουν σχόλια: